برنامه های آموزشی

برنامه  آموزشی بخش بیهوشی شامل :

1- گزارش صبحگاهی که از ساعت 15/7 الی 8  بامداد می باشد و حضور کلیه رزیدنت ها و فلوشیپ ها الزامی است.

2- شرکت فعال و مؤثر فلوشیپ ها و رزیدنت ها در سایر برنامه های آموزشی گروه شامل ژورنال کلاب، case report ، کنفرانس های هفتگی طبق برنامه گروه الزامی می باشد.

3- فلوشیپ ارشد ملزم به تعیین کنفرانسهای ده دقیقه ای یا case report  برای همکاران خود اهم از فلوشیپ و رزیدنت می باشد تا در صورت نبودن مطالب مهم جهت گزارش از کنفرانسهای همکاران در مدت زمان فوق استفاده شود.

4- ساعت کاری فلوشیپ ها و رزیدنت ها در روزهای غیر کشیک از ساعت 15/7 لغایت 16 می باشد.

5- فلوشیپ و رزیدنت هر اطاق باید با مسئولیت کامل از شروع تا پایان بیهوشی بربالین بیمار حاضر بوده و جهت هر گونه خروج از اطاق عمل مربوطه باید با هیئت علمی مسئول آن اتاق هماهنگ نموده و در انتها بیمار خود را تا انتقال به Icu همراهی نماید.

6- بحث بر سر بیمار و بقیه موارد در اطاق عمل باید بین افراد هم رده صورت گیرد و در صورت سوال از طرف استاد جراحی پاسخ توسط اتند بیهوشی داده می شود و فلوشیپ بیهوشی فقط می تواند با رزیدنت جراحی تبادل نظر نماید.

7- حضور در درمانگاه بیهوشی قلب ، بخش های کاتتریسم ، الکترو فیزیولوژی، بیماران سرپایی و بستری در بخش های out patient مانند CT scan ، MRI ، اکو کاردیوگرافی و آندوسکوپی طبق برنامه های مدون بخش الزامی می باشد.

8 -زمان حضور متخصص بیهوشی در درمانگاه از ساعت 11 تا 13 هر روز می باشد و پریمد بیمارانی که قادر به حرکت نمی باشند و بیماران بستری در بخش همه روزه از ساعت 19 تا 18 بر بالین بیمار نوشته می شود.

9- 
هر شب موقع نوشتن پریمد حتما" در صورت بروز هر اشکال با رعایت سلسه مراتب )اطلاع به فلوشیپ ارشد کشیک و در صورت نیاز سوال از استاد آنکال) بعمل آید و موضوع حل و فصل مناسب شود تا تکلیف بیمار همان شب، روشن گردد.

10-در روز کشیک فلوشیپ ارشد کشیک و فلوشیپ دوم کشیک از ساعت 15:30 اتاق های عمل را راند کرده تا ساعت 16 با اطلاع کامل از تعداد اتاق عمل های فعال و گزارش کامل آن به اتند کشیک ،اقدام به تحویل گرفتن اتاق های عمل از سایر مکاران نمایند و سایر فلوشیپ ها اداره بیماران ICU  ها و پاسخ به پیج ها را عهده دارند.

11- در صورت بد حال بودن بیمار به نحوی که  نیاز به حضور مستمر در اتاق فوق می باشد ، فلوشیپ مسئول بیمار تا زمانی که فلوشیپ های کشیک بتوانند به طور کامل بیمار را اداره نمایند در اتاق عمل مدام بالای سر بیمار بماند.

12-
هر فلوشیپ مسئول پیگیری وضعیت بیمار عمل شده خود تا زمان ترخیص از ICU است و باید پاسخگوی سؤالات مطرح شده در ارتباط با بیمار فوق باشد.

13-
وظایف کشیک های مقیم شبانه روزی ، انجام خدمات شامل: مطالعه بررسی و نوشتن Premedication بیماران قبل از عمل جراحی ، معاینه و بررسی بیماران عمل شده بعد از عمل در بخش های مراقبتهای ویژه و پاسخ به مشاوره های عادی، فوری و حضور در بالین بیماران نیازمند به CPR و مشاوره با اتندینگ کشیک برای موارد فوق و حضور در اتاق عمل در ساعات کشیک برای اعمال جراحی اورژانس در معیت اتند کشیک می باشد.

14-انجام هرگونه اقدام invasive در بخش های ICU ها توسط رزیدنت بیهوشی یا فلوشیپ بیهوشی در 6 ماهه اول دوره فلوشیپی ، باید با حضور و نظارت مشتقیم فلوسیپ ارشد یا اتندینگ بیهوشی باشد.

15- فلوشیپ ارشد موظف به حضور فیزیکی در تمام عمل های مواقع اورژانس می باشند.

16-در صورت اعلام کد جهت احیاء ، رزیدنت و فلوشیپ بیهوشی موظف به حضور سریع و انجام CPR و اقدامات لازم می باشند.

17- 
در مواقع اورژانس در صورت نیاز به وسیله یا دارویی که در اتاق عمل موجود نباشد می توان موضوع را به کشیک اداری و سوپروایزر اطلاع داد تا با مساعدت آنان رفع نیاز گردد.

18- در شروع کشیک در ایام تعطیل حتما" رزیدنت ها و فلوشیپ های کشیک با رزیدنت ها و فلوشیپ های شب قبل باید شیفت را بهم تحویل دهند و بر موارد مهم تاکید نمایند.


19-کشیک ها باید طوری تنظیم شوند که هر شب از هردوره فلوشیپی حداقل یک نفر حضور داشته باشد.

20-
جابجایی کشیک باید از قبل و با اطلاع به منشی بخش و درج کتبی و در عین حال با فرد هم رده فلوشیپ خواستار جابجایی کشیک انجام شود.

21-فلوشیپ بیهوشی مؤظف است که گواهی تصویب حداقل یک پروپوزال را در پایان 6 ماهه اول به مسئول آموزش تحویل داده و در پایان دوره فلوشیپی مقاله یا حداقل Acceptance مقاله مربوط به پروپوزال را تحویل نماید.

                                                                                                                     موفق باشید .