بنام خداوند جان و خرد


   
   تاریخچه بیهوشی درمرکزآموزشی، تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق شهید رجایی – تهران - ایران

 

 

 

همه می دانند که درد و ترس و اضطراب گرچه از واکنش های دفاعی برای حفظ بقای انسان است  اما اگر ازحد اعتدال بگذرد موجب آسیب و گاه  بیمار را تا سرحد مرگ می برند.
علم بیهوشی کمک می کند تا فرایندهای استرس زای ناشی ازاقدامات پزشکی تعدیل وظرفیت پاسخ به آنها درانسان حفظ شود.  مدیریت استرس ها با شیوه های هوشبری وحفظ ظرفیت پاسخ به استرس ها با تعیین و اصلاح عوامل خطر آفرین محقق می گردد. بدین ترتیب فلسفه وجودی علم بیهوشی ایجاد محیطی  بالقوه وبالفعل ایمن برای بیماران وهمه کارگزاران پزشکی بوده که در پرتو آن همه گروه های پزشکی باامنیت و آرامش به اقدامات تخصصی خویش دست زنند. ازاین رهگذر است که علوم پزشکی به تناسب رشد علم بیهوشی توسعه کمی و کیفی یافته است واسناد و مدارک و شواهد آن درثبت تاریخ پزشکی مندرج است.
با شروع بکاراین مرکزازتاریخ 1353 خورشیدی همراه سایر رشته های تخصصی در زمینه بیماری های قلبی-عروقی رشته بیهوشی قلب با هدایت شادروان دکترمحمد تقی سعیدی که از تاریخ 6/10/1352تا15/4/1367دراین مرکزخدمت کرد ودانش آموخته کشور سوئیس بود باهمکاری دونفرازمتخصصین این رشته خانم دکترشهیندخت آرام (منصفان) ازتاریخ  1/1/1353تا 1/7/1365و آقای دکتر محمد مهدی معمارزاده ازتاریخ 17/4/1355تا 1/12/1358 دراین مرکز بودند ، راه اندازی شد.درآن زمان مرکزچهاراتاق عمل جراحی داشت که یکی ازآنها درچرخه فعالیت نبود. تا تاریخ 1370 برخی ازهمکاران متخصص بیهوشی ازگروه خارج و برخی دیگر مانند آقایان دکتر عبدا.. پناهی پورازتاریخ 10/2/1362تا1/5/91 ودکتر بهزاد آزمین ازتاریخ30/8/1367 و خانمها دکتر فروزان یزدانیان ازتاریخ 1/8/1365 ودکترساحره سعیدی ازتاریخ1/1/1365تا1/1381 به جمع پیوستند.درسال 1370 خورشیدی تعدادگروه چهارنفربود.درتاریخ1/10/1370 آقای دکتررسول فراست کیش بجمع گروه پیوست.ازاین تاریخ ببعدبرخی افراد مانندخانم دکترسعیدی ازگروه خارج وآقای دکترآزمین نیم وقت شدند.افرادی که بگروه پیوستند آقایان دکترعلی صادقی ازتاریخ1/7/1370 ودکترعیوض حیدرپور شهرضائی ازتاریخ 1/5/1378 ودکترتورج بابائی ازتاریخ 28/8/79ودکترضیاء توتونچی درتاریخ 1/8/84 وخانم ها دکتر ناهید عقدایی 12/7/1373 ودکترزهرا سادات فریطوس ازتاریخ3/7/1381 .دکتر فاطمه شیما هادی پور از تاریخ 1398/1/17وآقایان دکتر سید مصطفی علوی ازتاریخ 9/12/83 و دکتررسول آذرفرین ازتاریخ24/12/1391 ودکترمحسن ضیائی فردازتاریخ23/12/1391 می باشند.در ضمن ایشان به عنوان پژوهشگر برتر سال 1398 در مرکز انتخاب شده است. و دکتر کوروش تیرگر فاخری 1396/4/8.درحال حاضربا13اتاق عمل گروه بیهوشی قلب ومراقبت های ویژه 15 نفرعضوهیئت علمی دارد که 5 نفراستاد تمام و 4 نفردانشیار و 4 نفر استادیارهستند ودرحیطه های آموزشی و پژوهشی و درمانی واجرایی فعالیت دارند.
ازتاریخ 1377 خورشیدی  برحسب نیاز سطح علمی رشته بیهوشی ازمتخصصین دوره دیده به مقطع       subspecialty که معادل فوق تخصص است ولی درایران به فلوشیپ معروف است ارتقاء یافت. زیرا اگرچه آغازکاربیهوشی  بطورعمده برای تعویض دریچه میترال انجام می گرفت وسهم بیماری های سرشتی واقدامات مداخله ای بسیار اندک بود ولیکن امروزه دامنه کارعلاوه بردریچه ها، پیوند رگ های قلبی وگسترش اقدامات مداخله ای وپیوند قلب وبیهوشی بیماران قلبی-عروقی برای اقدامات غیر قلبی مانند جراحی زنان باردار وبیماران مغزی وعروقی ودندانپزشکی وبیهوشی درخارج ازاتاق عمل بااستفاده از تکنیک ها و وسایل مانیتوریگ متنوع تروپیشرفه ترمانند روتم واکومری ومانیتورینگ های فیزیولوژیک دستگاه عصبی و ازاین قبیل فراتر رفته است. روند خدمات بیهوشی قلب درپی دعوت ازسوی همکاران سایررشته های پزشکی با معاینه بیماران در درمانگاه مشاوره بیهوشی و با ویزیت بیهوشی قبل ازعمل آغازوبا القا ونگهداری بیهوشی ادامه یافته وبامراقبت های ویژه بعد ازبیهوشی پایان می یابد.تاسیس فلوشیپی با همکاری اعضای گروه وباهدایت آقای دکترفراست کیش به انجام رسید. دراین راستا تاکنون طی 25  دوره آموزشی حدود 120 نفر فلوشیپ تربیت شده اند که دراقصا نقاط کشورمشغول خدمت رسانی می باشند.این افراد پس ازقبولی درآزمون دانشنامه بیهوشی وآزمون پذیرش دستیاری به مدت 18ماه تمام طبق برنامه آموزش نظری وعملی فلوشیپی وکتب مرجع کاپلان ولیک واتو ومجلات ونشریات معتبر داخلی و خارجی در زمینه بیهوشی ومراقبت های ویژه قلبی –عروقی وارائه حداقل یک پروپوزال تحقیقاتی دانش آموخته فلوشیپی شناخته می شوندوگواهینامه رسمی آن را دریافت می نمایند.